Vim li cas koj thiaj li yuav mob siab txog kev cheem txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19

People standing in a group outside
People wait in line outside of the new COVID-19 testing site at the Minneapolis Convention Center will administer saliva tests free of charge to all Minnesotans on Nov. 9, 2020.
Kathryn Styer Martinez | MPR News

Cov neeg kis muaj tus kab mob COVID-19 coob zuj zus nyob rau txhua txhia qhov chaw hauv lub xeev, thiab cov kws kho mob tshaj lij yeej txhawj xeeb tias ntshe tus qauv sib kis kab mob no yuav pheej muaj zuj zus mus vim cov neeg tsis ua raws li cov kev pom zoo thiab kev yuam coj kom nyab xeeb.

Ntawm no yog qee cov laj thawj uas tseem ceeb yuav tau cheem txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19 tiag, raws li qhia los ntawm Minnesota cov kws tswj xyuas kev kho kab mob kev nkeeg: Thawj Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Jan Malcolm thiab Tus Thawj Coj ntawm Lub Xeev Cov Kab Mob Sib Kis Tau Kris Ehresmann.

Cov tuam tsev kho mob muaj neeg mob coob ‘qaug zog tag’

Ob peb lub lim tiam tom ntej no, yuav pom muaj neeg mus pw kho mob coob ntxiv li ob los sis peb npaug, Malcolm tau hais tseg. Yog qhov no tshwm sim, cov tuam tsev kho mob yuav tsis muaj neeg ua hauj lwm txaus los kho cov neeg mob vim yog cov neeg ua hauj lwm hauv tuam tsev kho mob kis tau tus kab mob nyob rau hauv lub zej zog neeg, tseem cais ntsuas ib ntus vim yog txoj kev poo raug los sis tseem tu xyuas cov neeg muaj mob hauv tsev.

Cov tuam tsev kho mob thiab xeev cov tuam tsev tswj xyuas kev noj qab haus huv tau sib tham txog cov txaj pw rau cov neeg phais mob thiab cov neeg mob ceev thiab kev xa tawm cov neeg mob mus rau cov tuam tsev kho mob txawv hauv lub xeev. 

“Pej xeem huab hwm yuav tau paub txog tias cov neeg mob yuav raug mus pw kho coob zuj zus deb ntawm tsev,” Malcolm tau hais tseg.

Ntxiv mus, txawm yog cov neeg mus pw kho tus kab mob COVID muaj coob zuj zus los, cov tuam tsev kho mob yeej tseem yuav tau kho cov tib neeg uas muaj lwm cov laj thawj kab mob kev nkeeg thiab, xws li cov hlab ntsha hlwb tawg, cov hlab plawv txhaws thiab cov yuam kev raug mob.

Txawm yog koj tsis yog ib tug ‘muaj feem kis taus kab mob,’ los koj yeej ua tau rau lwm cov neeg mob loj nyhav heev

Hauv ob peb lub hlis dhau los, ib vuag neeg uas kis kab mob coob tshaj plaws tau yog cov neeg hluas hauv Minnesota.

Coob leej ntau tus ntawm cov neeg hluas no yeej tsis muaj kev mob tshwm sim thiab yeej sib kis tus kab mob yam lawv tsis paub txog hlo li.

Txawm muaj feem tsis hnov huam mob loj heev thiab raug mus pw kho mob los cov kws tshaj lij txhawj tias cov neeg hluas thiab cov ib nrab neej yuav mus kis kab mob rau cov niam tais yawm txiv pog yawg thiab lwm cov neeg uas pab tsis taus lawv tus kheej.

Sij hawm ntev loo thiaj li yuav muaj tshuaj tiv thaiv

Malcolm thiab Ehresmann tau hais tias muaj cov xwm tshiab txog kev tsim tshuaj tiv thaiv kab mob uas ua rau muaj siab kawg, tiam sis yeej tseem me siab qee. 

“Txoj kev ceev faj uas kuv xav qhia yog cov uas tshaj tawm rau hauv xo xwm thiab cov phau ntawv xov xwm tsis muaj neeg tshab xyuas txog,” Ehresmann tau hais tseg.

Thaum twg npaj txhij yuav yais tawm qhov tshuaj tiv thaiv kab mob, lub xeev yuav tau txais cov txheej txheem kev yais tawm tshuaj tiv thaiv kab mob los ntawm lub koom haum National Academy of Sciences. 

Ehresmann tau hais tias lawv tseem tos FDA kev pom zoo rau txoj kev yais tawm qhov tshuaj tiv thaiv kab mob rau thaum ib nrab lub Kaum Ob Hlis Ntuj mus txog lub Ib Hlis Ntuj. Tom qab ntawd yeej tseem tshuav qee cov kauj ruam rau txoj kev yais tawm qhov tshuaj tiv thaiv kab mob.

Peb yeej tseem tsis tau paub txhua tsav yam txog tus kab mob

Cov kws tswj xyuas kev noj qab haus huv tau hais tias cov neeg mob COVID-19 yeej tseem sib kis tau tus kab mob tom qab ob lub lim tiam uas ntsuas pom muaj tus kab mob, tsis hais lawv yuav muaj cov kev mob tshwm sim los sis tsis muaj li.

Tiam sis, yeej muaj cov neeg mob uas pheej ntsuas pom muaj tus kab mob mus ntev heev, ho tsis sib kis mus rau lwm cov neeg thaum txog lub caij ntawd. Cov kws kawm kev xeeb txawm yeej tseem tsis tau paub txhua tsav yam txog tus kab mob.

Yeej tseem tsis paub txhij txog tus kab mob txoj kev muaj feem xyuam mus ntev. Qee cov tib neeg uas tsis hnov huam mob loj heev thaum chiv thawj yeej tau ceeb toom txog cov kev muaj feem xyuam rau lawv txoj kev noj qab haus huv.

“Puav leej muaj kev tshawb fawb txog cov tib neeg uas, hais dua, tsis huam mob loj heev los sis cov uas tsis pom muaj cov kev mob tshwm sim uas lawv cia li muaj kev puas plawv,” Ehresmann tau hais tseg.

Your support matters.

You make MPR News possible. Individual donations are behind the clarity in coverage from our reporters across the state, stories that connect us, and conversations that provide perspectives. Help ensure MPR remains a resource that brings Minnesotans together.