Election 2022: Voter Guides

Lus coj qhia neeg xaiv tsa: Xyuas Cheeb Tsam 4 cov neeg sib tw cov kev txhawb rau kev kawm ntawv, kev khiav teb chaws thiab ntau tsav yam ntxiv

Two women pose for a photo
Betty McCollum, nyob sab xis, thiab May Lor Xiong.
Courtesy photos

Minnesota muaj yim lub rooj hauv U.S. House of Representatives (Teb Chaws Asmeskas Cov Neeg Sawv Cev Lub Tsev), thiab muaj tag nrho lawv rau kev xaiv tsa thaum caij nplooj ntoos zeeg xyoo no.

Nyob rau hauv Cheeb Tsam Congressional 4, Neeg Sawv Cev Betty McCollum, ib tug neeg Democrat, sib tw nrog tus neeg Republican tuaj tshiab May Lor Xiong. McCollum tau khiav hauj lwm hauv U.S. House (Teb Chaws Asmeskas Lub Tsev) txij li xyoo 2001 los lawm.

Cheeb Tsam Congressional 4 yog duav tag nrho Cheeb Koog Ramsey thiab ib kuag ntawm Cheeb Koog Washington. Nws txuam muaj St. Pal thiab cheeb tsam sab hnub tuaj. Cheeb tsam ntawm no yog cov neeg Democratic nkaus xwb, thiab yeej tsis tau xa ib tug neeg Republican mus rau Congress txij cov xyoo 1940 los lawm.

May Lor Xiong, uas yog ib tug neeg nyuam qhuav qhia Ntawv Askiv ua hom lus thib ob nyob rau hauv St. Paul tam sim no thiab nws yog ib tug neeg muag vaj tse, yuav tawm tsam sib tw nrog McCollum. Nws yog thawj tug Hmoob sib tw hauv Teb Chaws Asmeskas kom yeej thawj tug Republican.

Ntawm no yog ib tug neeg sib tw twg txhawb rau cov teeb meem loj rau cov pej xeem Minnesota.

Kev kaus me nyuam pov tseg

McCollum: Hnub uas Roe v. Wade raug tsis yuav lawm, McCollum tau tawm lus tias nws “yeej yuav tsis tsum txoj kev hais kom peb muaj peb cov cai” thiab txoj kev txiav txim yog “tawm tsam ncaj qha cov poj niam.”

Xiong: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev txhaum cai, kev ceev xwm thiab pej xeem kev nyab xeeb

McCollum: Nws tsis ntseeg txoj kev txo tsawg nyiaj txiag pab rau tub ceev xwm. Tsis ntev los no nws tau muab $2.9 vam nyiaj ntawm tsoom fwv teb chaws pab rau pej xeem kev nyab xeeb hauv nws cheeb tsam.

Xiong: Nws tau tawm lus thaum lub Xya Hli Ntuj tim 19 tias ”Kuv txhawb rau peb cov txiv neeg thiab poj niam hnav xiav.” Nws hais tias nws av tsim muaj cov kev pab los cob qhia cov tub ceev xwm txog cov haiv neeg sib txawv txoj kev xav txog tub ceev xwm, uas nws vam tias yuav pab kom tub ceev xwm raus tes yam muaj nqis dua. Nyob rau ntawm nws qhov vas sab, nws hais tias nws ntseeg “cov kev cai uas yeej paub tias yuav zoo.”

Kev lag luam thiab txoj cai sau se

McCollum: Nws tawm tsam qhov kev txiav se tseem ceeb hauv 2017 uas thawb dhau los ntawm cov neeg Republican thiab Hau Teb Chaws President Donald Trump. Nws hais tias “tsim muaj kev them nyiaj tsis sib luag“ thoob txhij ntxiv nuj nqis txog billion rau tsoom fwv teb chaws qhov nqi tiv.

Xiong: Nws hais tias, yog nws tau los ua tus poj niam sawv cev hauv congress, nws yuav “txiav tu cov kev txiav txim dog dig uas pheej muaj nyob rau hauv Washington“ txog cov nqi roj thiab khoom noj khoom haus.

Kev kawm ntawv

McCollum: Nws txhawb txoj kev pab nyiaj txiag txaus nkaus rau cov cheeb tsam tsev kawm ntawv rau txoj kev pab qhia ntawv tshwj xeeb. Nws hais tias “txhua tus neeg kawm ntawv qib high school yuav tsum npaj txhij thiab kawm txawj cov txuj ci thiab lub hauv paus ntawm txoj kev kawm ntawv kom nws vam meej.”

Xiong: Nws tau hais tias “kev kawm ntawv tsis yog tib yam nkaus li kev cob qhia kom txawj tib yam nkaus.” Nws txhawb txoj kev teeb kom muaj txoj cai nyob chaw uas yuav kheev cov niam txiv xaiv yam kev kawm rau cov me nyuam. Hauv ib tsab ntawv email sau mus rau MPR News thaum Kaum Hli Ntuj tim 7, Xiong lub koom txoos sib tw hais tias nws yuav “muab txoj cai los siv kom txhawb tau peb txoj kev qhia ntawv uas yuav txhawb zog rau cov xib fwb tiam sis yuav tsum tsi ntsees tus neeg kawm ntawv txoj kev tu ncua thiab muab txoj kev rau cov niam txiv xaiv qhov chaw rau lawv tus me nyuam mus kawm ntawv.”

Ib puag ncig thiab huab cua hloov

McCollum: Nws yog ib tug neeg koom txhawb qhov Green New Deal thiab yeej tau thawb kom tsis txhob muaj txoj kev khawb sulfide-ore copper nyob rau ntawm Rainy River Watershed.

Xiong: Nyob rau hauv ib tsab ntawv email sau mus rau MPR News thaum lub Kaum Hli Ntuj tim, Xiong lub koom txoos sib tw hais tias “peb yuav tau tso dim cov neeg muaj tswv yim zoo hauv lub teb chaws no mus nrhiav cov kev daws teeb meem thiab ua kom peb lub ntiaj teb huv dua, yog qhov chaw noj qab hauv huv nyob tau thaum peb muab fais fab pheej yig, tso siab tau rau.” Nws hais tias qhov Green New Deal mas “heev dhau uas nws tua cov hauj lwm, cov hau kev, cov chaw tsim ua khoom noj khoom haus, ua rau kom them tsis taus thiab cov tib neeg hauv cov Cheeb Koog Ramsey thiab Washington muab tsis tau los siv.”

Kev ua liaj ua teb thiab zos me hauv Minnesota

McCollum: Nws nyuam qhuav muab kev txhawb rau “kev tsim ua carbon” los pab Minnesota coj txoj kev ua qoob loo kom tau noj tau haus.

Xiong: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Cov Phom

McCollum: Nws txhawb txoj kev tsis kheev muaj cov riam phom heev, kev txwv kom muaj txheeb keeb kwm rau tag nrho cov kev muas phom, tsis kheev muag cov phom tua tau mos txwv ntau heev thiab tsis kheev tsoom fwv teb chaws muab cov phom ua rog mus rau cov tuam tsev ceev xwm.

Xiong: Nws tau hais tias peb yuav tsum muaj “cov cai uas yeej paub tias yuav zoo thiaj li nyob tau hauv lub neej muaj lub muaj log zoo thiab nyab xeeb thiab peb yuav tsum txhawb peb cov tub ceev xwm.”

Kev kho kab mob kev nkeeg

McCollum: Nws tau xaiv Affordable Care Act (Txoj Cai Tswj Kev Them Taus Nqi Kho Mob) hauv 2010 thiab tau hais tias nws yeej txhawb tsoom fwv teb chaws cov kev pab them nqi kho mob Medicare thiab Medicaid kom muaj zog dua ntxiv. Nws hais tias kev mus cuag tau txoj kev kho kab mob kev nkeeg yuav tsum yog txoj hauv paus cai rau txhua tus Neeg Asmeskas.

Xiong: Nyob rau hauv ib tsa ntawv email sau rau MPR News thaum lub Kaum Hli Ntuj tim 7, Xiong lub koom txoos sib tw tau hais tias nws xav kom tsoom fwv teb chaws xa rov qab cov pob nyiaj xyeej tseg rau cov xeev ua cov tswj xyuas thiab siv raws li lawv xam pom tsim nyog. Cov pob nyiaj xyeej tseg yog nom tswv muab rau cov xeev kom muab tau cov txiaj ntsim los sis kev pab, xws li Medicaid, Supplemental Security Income (Nyiaj Pab Txhawb Kev Ruaj Ntseg) rau cov tib neeg muaj cov kev tsis taus, thiab Supplemental Nutrition Assistance Program (Txoj Kev Pab Txhawb Khoom Noj Khoom Haus) rau cov tib neeg ntsib kev pluag. Raws li Xiong ib qho kev pom zoo, ib lub xeev yuav muab tau txoj kev pab them nqi kho mob rau txhua tus hos lwm lub yeej tsis kom nrog txoj kev kho kab mob kev nkeeg hlo li.

Kev khiav teb chaws

McCollum: Nws tau hais tias nws txhawb txoj kev hloov kho kev khiav teb chaws kom zoo. Nws pom zoo txhawj txoj cai DREAM Act (Txoj Cai Npau Suav) rau cov neeg tau DACA, uas muab txoj hau kev taug rau kev ua xam xaj neeg pej xeem rau qee cov neeg khiav teb chaws uas tuaj rau Teb Chaws Asmeskas txhaum cai thaum tseem yog me nyuam thiab xav pom cov kev cai rau cov neeg uas tuaj raws Temporary Protected Status (Qib Raug Tiv Thaiv Ib Ntus), uas yog ib txoj kev ncua sij hawm nyob ntxiv rau cov neeg khiav tuaj rau Teb Chaws Asmeskas uas lawv lub teb chaws tseem muaj tsov rog los sis kev puas ntsoog rau ib puag ncig.

Xiong: Nws tau hais tias yuav tsum muab qhov ciam teb ntawm Teb Chaws Asmeskas thiab Mev Teb kaw rau tag nrho cov neeg khiav teb chaws. Nws cam tias qhov no yuav tiv thaiv tau txoj kev muab cov poj niam thiab me nyuam thiab txiav tu txoj kev nyiag tshuaj yeeb tuaj rau hauv lub teb chaws.

2020 kev xaiv tsa

McCollum: Nws tau hais tias Trump “twb tau sim siv lub Department of Justice (Tuam Tsev Tswj Kev Vaj Huam Luag) ua nws tus kheej txoj kev ceev xwm los pab nws muab txoj kev xaiv tsa hauv 2020 pov tseg tsis yuav.”

Xiong: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Map of Minnesota US house district 4
Minnesota US House District 4
Elisabeth Gawthrop | APM Research Lab
Volume Button
Volume
Now Listening To Livestream
MPR News logo
On Air
MPR News