Election 2022: Voter Guides

Lus coj qhia neeg xaiv tsa: Xyuas Cheeb Tsam 3 cov neeg sib tw cov kev txhawb rau kev kaus me nyuam pov tseg, kev ua txhaum cai thiab ntau tsav yam ntxiv

Two mean in blue shirts pose for photos
Dean Phillips, nyob sab laug, thiab Tom Weiler.
Courtesy photos

Minnesota muaj yim cheeb tsam congressional, ib cheeb tsam twg muaj ib tug tswv cuab sawv cev rau los ntawm U.S. House of Representatives (Teb Chaws Asmeskas Cov Neeg Sawv Cev Lub Tsev). Tag nrho yim lub rooj yeej qhib rau txoj kev xaiv tsa lub caij nplooj ntoos zeeg no. 

Nyob rau Cheeb Tsam Congressional 3, Neeg Sawv Cev Dean Phillips, uas yog ib tug Democrat raug xaiv thawj zaug thaum 2018 thiab rov raug xaiv dua thaum 2020, tab tom sib tw nrog Tom Weiler, uas yog tus neeg Republican tshiab thiab yog Teb Chaws Asmeskas Qub Tub Rog Fab Navy. Lub cheeb tsam duav ntau heev yav qab teb sab hnub poob ntawm Minneapolis, nrog rau ib kuag ntaw cov cheeb koog Anoka, Carver thiab Hennepin. 

Ntawm no yog cov uas ib tug neeg sib tw twg txhawb rau ntawm cov xwm txheej tseem ceeb tshaj rau cov pej xeem Minnesota.

Kev nchuav me nyuam

Phillips: Nws txhawb cov cai kaus me nyuam pov tseg, thiab tom qab U.S. House (Teb Chaws Asmeskas Lub Tsev) thawb dhau ob tsab cai tiv thaiv txoj kev muab cuag kev kaus me nyuam pov tseg thaum tsis yuav Roe v. Wade, nws tau hais tias ”Kev kaus me nyuam pov tseg yog ib txoj kev kho kab mob kev nkeeg thiab kuv yuav tiv thaiv poj niam txoj cai xaiv nws uas yog siv txhua lub tswv yim peb Cov Niam Txiv Teb Chaws muaj rau peb.”

Weiler: Nws tawm tsam txoj kev kaus me nyuam pov tseg. “Kuv yuav tiv thaiv txoj sia thiab txhawb cov cai uas txwv txiav txoj kev kaus me nyuam pov tseg, tshwj tsis yog rau quab yuam deev, sib deev hauv tsev neeg thiab tus poj niam txoj sia,” nws tau hais rau ntawm nws qhov vas sab. Tiam sis, nws tau hais tias ”hauv Minnesota Cheeb Tsam Peb, tsis tau muaj ib yam dab tsi hloov ntawm kev kaus me nyuam pov tseg” thiab tsis kam tham txog lub sij hawm tsis kheev muaj kev kaus me nyuam pov tseg tom qab xeeb muaj qee cov lim tiam, raws li hais los ntawm Star Tribune

Kev txhaum cai, kev ceev xwm thiab pej xeem kev nyab xeeb

Phillips: Nws yeej tau hais tias pej xeem kev nyab xeeb yeej zoo dua ntxiv los ntawm kev pab nyiaj txiag rau cov tuam tsev tub ceev xwm thiab lwm cov neeg xub tawm mus pab. Nws txhawb rau cov kev kho kev puas siab ntsws puas hlwb rau cov tswv cuab hauv zej zog thiab cov neeg tawm mus pab txoj kev ceev pej xeem kev nyab xeeb. Tsis ntev los no, nws tau nthuav ib tsab cai, Pathways to Policing Act (Cov Hau Kev Ceev Xwm), thiab tau thov House kom pov nws qhov kev xaiv rau. “Kuv cai tsheb nrog cov tub ceev xwm, ntsib peb cov zej zog neeg thiab nrhiav cov tswv yim thiab cov kev daws teeb meem. Thiab hnub no kuv tau pab coj lub dag zog thawj kom dhau plaub tsab cai los txhawb rau kev ceev xwm, txo tsawg kev ua txhaum cai thiab txhim kho pej xeem kev nyab xeeb thoob plaws hauv lub teb chaws. Kev vaj huam sib luag thiab kev ruaj ntseg rau txhua tus,” nws tau hais rau ntawm Twitter. 

Weiler: Nws tau hais tias muaj kev ua txhaum cai “thoob plaws” Cheeb Tsam Congressional 3 thiab txhawb kev ceev xwm. Nws tau hais tias nws yuav “tsis xaiv txoj kev tshem tawm txoj kev tiv taus tsim nyog rau kev ceev xwm.” Nws tau hais rau Star Tribune tias nws txhawb “kev ceev xwm hauv txhua lub tsev kawm ntawv.”

Kev lag luam thiab txoj cai sau se

Phillips: ”Txoj kev daws qhov kev puas ntsoog no yuav tsis yooj yim — tshwj xeeb yog tam sim no — tiam sis kuv ntseeg tias cov kev cai sau se ncaj ncees, kev ntsuas nyiaj txiag kom zoo thiab tsi xyuas txog kev loj hlob ntawm lag luam, peb yeej yuav taug tau txoj hau kev yog,” nws tau hais rau ntawm nws qhov vas sab.

Weiler: Nws tau hais rau ntawm nws qhov vas sab tias, Kuv yuav ua hauj lwm los cheem tus Hau Teb Chaws Biden thiab Congressman Phillips cov kev siv nyiaj txiag luam thuam. Cov pej xeem Minnesota hauv Cheeb Tsam 3 yuav tau xyuas Hau Teb Chaws Biden thiab txoj kev siv nyiaj luam thuam nyob deb ntawm sab laug. Congressman Phillips yog ib lub ntaus thwj yas, kuv yuav xyuas, kev coj rov qab txoj kev tus ntawm peb cov nom tswv.” Hauv ib txoj kev sib tham nrog WCCO, nws yeej hais hnyav txog Inflation Reduction Act (Kev Txo Tsawg Nce Nuj Nqis), uas yog kwv yeej li $700 billion nyiaj uas Biden lub chaw khiav dej num tau thawj dhau mus txo tsawg cov nqi fais fab thiab nqi kho kab mob kev nkeeg.

Kev kawm ntawv 

Phillips: ”Dean txhawb rau cov kev pab uas xib fwb npaj thiab lwm cov dag zog los nrhiav cov neeg sib tw coob ntxiv ntawm cov zej zog tsis muaj neeg sawv cev txaus rau hauv fab hauj lwm,” nws qhov vas sab hais tseg.

Weiler: Hauv nws qhov vas sab, nws tau hais tias “Cov quag kev qhia ntawv uas qhia txhua fab txhua lub sij hawm raws kev faib ua peb ces kaum haiv neeg thiab kev sib cais yuav tsis pab tau peb cov me nyuam zoo. Lawv tsuas cog mus ntxiv txoj kev sib cais. Keeb Kwm, Kev Nyeem Ntawv, Kev Ntsuas Zauv, Ntawv Askiv, Science thiab lwm cov fab kev kawm tseem ceeb yuav tsum yog lub ntsiab ntawm peb txoj kev qhia ntawv.” Hauv ib qho ntawv sau txog kev xav rau Star Tribune, Weiler tau hais tias nws yeej yog sib tw los tawm tsam “woke-influenced education (kev qhia txog kev vaj huam sib laug ntawm txoj kev kawm ntawv).”

Ib puag ncig thiab huab cua hloov

Phillips: Nws npaj yuav txo tsawg cov nqi fais fab thiab hloov mus siv cov fais fab huv kom ceev thooj txhij nrog kev txiav tu cov pa roj li ntawm 40 feem pua rau thaum 2030, raws li nws qhov vas sab.

Weiler: Hauv Twitter nws tau hais tias “@POTUS ua tau qhov yog uas txiav tu Russia roj mus rau Teb Chaws Asmeskas. Zaum no cia peb Neeg Pej Xeem Asmeskas rov muaj kev ywj pheej ntawm roj.” Nws tau qhia rau Star Tribune tias, “Yuav tsum tiv thaiv cov xeeb txawm. Kuv txhawb cov tshuab ua tau (foob pob, roj zeb ntsuas, cua, hnub ci) uas tswj txoj kev ywj pheej ntawm roj thiab kev ceev zoo ib puag ncig.”

Cov phom

Phillips: Nws tau xaiv txhawb ib tsab cai txwv kom muaj kev txheeb keeb kwm rau tag nrho cov phom muag, thiab pab thawj kom dhau Bipartisan Safer Communities Act (Txoj Cai Txhawb Cov Zej Zog Nyab Xeeb Dua), uas “tsim tsa qhov txheej txheem txheeb keeb kwm ntawm cov neeg muas phom uas yau dua 21 xyoos, muab tsoom fwv nyiaj txiag pab txhawb los siv lub xeev cov kev cai Red Flag (Chij Liab), tshem phom ntawm cov neeg sib ceg sib ntaus hauv tsev los ntawm kev daws qhov teeb meem tus hluas nraug, thiab muab nyiaj pab txhawb cov kev pab cuam tshuam kev ua phem hauv zej zog, nrog rau lwm yam ntxiv,” raws li Everytown.

Weiler: ”Kuv yuav txhawb ruaj nrees Second Amendment (Txhooj Cai Kho Tshiab Thib Ob),” nws tau hais hauv GOP lub koom txoos. Nws tau qhia rau Star Tribune tias, “Kuv yeej txheeb cov kev txheeb keeb kwm txhua yam, cov kev tswj phom uas yeej paub zoo, kev tshem tawm cov phom txhaum cai hauv cov kev, kev muab cov chaw muaj kev pab kho kev puas siab ntsws puas hlwb ntau dua ntxiv.”

Kev saib xyuas kev noj qab haus huv

Phillips: ”Yeem tsis muab rhuav thiab rov kho Affordable Care Act (Txoj Cai Tswj Kev Them Taus Nqi Kho Mob) Dean txhawb cov kev pom zoo tsis tuaj leej twg tog los teeb kom muaj cov lag luam pov hwm ruaj ntseg los ntawm ACA thiab muaj kev sib tw lag luam ntau dua ntxiv hauv cov cheeb tsam uas tsis muaj cov kev pov hwm,” nws qhov vas sab tau hais tseg.

Weiler: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev nkag teb chaws

Phillips: ”Lub Asmeskas uas kuv paub thiab hmov tshua yog lub Asmeskas uas saib cov txiaj ntsim muaj nqis thiab txais tos cov tib neeg mob siab uas coj cov kev npau suav loj tuaj rau teb chaws no thiab tsuas xav tau txoj kev nyab xeeb thiab hau kev taug. Qhov no tsis yog ib qho xwm txheej ntawm tus neeg Republican los sis Democratic. Nws yog ib qho xwm txheej ntawm tib neeg — thiab xwm txheej kev khwv noj khwv haus — thiab peb yuav tsum tau ua kom zoo dua ntxiv,” nws qhov vas sab tau hais tseg.

Weiler: ”Peb Daim Ciaj Ciam tsis ruaj ntseg thiab nws tsis nyab xeeb. Kev ceev kom peb Daim Ciaj Ciam Sab Qab Teb khov kho yog kauj ruam 1 hauv txoj kev hloov kho kev khiav teb chaws,” nws tau hais rau hauv Twitter.

2020 Kev Xaiv Tsa

Phillips: Nws tau koom nrog U.S. House Problem Solvers Caucus (Lub Rooj Sib Tham Daws Teeb Meem), ib pab tsis tuaj leej twg tog uas pab nom tswv tsim muaj txoj kev tshawb fawb txog txoj kev tawm tsam nom tswv thaum lub Ib Hlis Ntuj tim 6.

Weiler: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Map of Minnesota US house district 3
Minnesota US House District 3
Elisabeth Gawthrop | APM Research Lab
Volume Button
Volume
Now Listening To Livestream
MPR News logo
On Air
MPR News